02 ต.ค. 2560 แบบสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน  นายพลพิทักษ์ ธิมาชัย อ่าน
11 พ.ค. 2560 ส่งไฟล์ 1 แผนรายเทอม 2 แผนรายสัปดาห์ 3 แผนการสอนวิชา สุขศึกษา ม ต้น นายสุรกิจ กมุทชาติ  นายสุรกิจ กมุทชาติ อ่าน
09 พ.ค. 2560 ส่งแบบประเมินห้องสมุดสาขา  นางสาวอุทุมพร ลูกโม อ่าน
08 พ.ค. 2560 แบบนิเทศบ้านหนังสือ  นางสาวอุทุมพร ลูกโม อ่าน
16 มี.ค. 2560 ส่งสรุปกิจกรรมนครแห่งการอ่าน ตระการโมเดลค่ะ  นางสาวสุพัตรา นามบุตร อ่าน
27 ก.พ. 2560 หนังสือลาออกบรรณารักษ์  นางสาววราภรณ์ แก้วใส อ่าน
27 ก.พ. 2560 หนังสือลาออกบรรณารักษ์  นางสาววราภรณ์ แก้วใส อ่าน
12 ก.พ. 2560 ส่งข้อสอบภาษาอังกฤษหรรษา  นางสาวอุทุมพร ลูกโม อ่าน
12 ก.พ. 2560 ข้อสอบ  นายปองคุณ สุดใจ อ่าน
11 ก.พ. 2560 ข้อสอบ  นางสาววรรณา นางาม อ่าน
09 ก.พ. 2560 ไฟล์ เอกเซล  นายสุรกิจ กมุทชาติ อ่าน
09 ก.พ. 2560 แบบฟอร์ม คำรับรอง 9-2-60  นายสุรกิจ กมุทชาติ อ่าน
19 ม.ค. 2560 ชุมชนต้นแบบตระการ  นายอภิชาติ แถมวัน อ่าน
13 ม.ค. 2560 ชุมชนต้นแบบ  นายสันฐาน สาระรักษ์ อ่าน
13 ม.ค. 2560 แผนต.ท่าหลวง  นายจีรสิทธิ์ แสงทอง อ่าน
10 ม.ค. 2560 ใบลงเวลา  นางสาวประภาภรณ์ เชื้อเวียง อ่าน
10 ม.ค. 2560 จัดตั้งกลุ่มการย้อมผ้า  นางสาวประภาภรณ์ เชื้อเวียง อ่าน
04 ธ.ค. 2559 หนังสือพิมพ์ชุมชน  นางสาววราภรณ์ แก้วใส อ่าน
26 ก.ย. 2559 งานสัปดาห์หนังสือ  นางสาวสกุลตรา สีลาแสง อ่าน
23 ก.ย. 2559 รายงานชุมชนต้นแบบ กศน.ตำบลขุหลุ ( แก้ไข )  นางญาณวิภา พิมพ์นนท์ อ่าน
23 ก.ย. 2559 รายงานชุมชนต้นแบบ กศน.ตำบลขุหลุ  นางญาณวิภา พิมพ์นนท์ อ่าน
20 ก.ย. 2559 รายงานจำนวนผู้ใช้ห้องสมุด  นางสาวสกุลตรา สีลาแสง อ่าน
20 ก.ย. 2559 การกำหนดเป้า  นางสาวอุทุมพร ลูกโม อ่าน
20 ก.ย. 2559 วงล้อชีวิต  นางสาวอุทุมพร ลูกโม อ่าน
20 ก.ย. 2559 ส่งโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ มุ่งสู่อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน  นางสาวสกุลตรา สีลาแสง อ่าน
20 ก.ย. 2559 สรุปงานส่งเสริมการอ่าน พริตตี้  นางสาวสกุลตรา สีลาแสง อ่าน
20 ก.ย. 2559 การกำหนดเป้าหมายชีวิต  นางสาวอุทุมพร ลูกโม อ่าน
20 ก.ย. 2559 ใบงานแผนที่ชีวิต  นางสาวอุทุมพร ลูกโม อ่าน
20 ก.ย. 2559 ใบงานแผนที่ชีวิต  นางสาวอุทุมพร ลูกโม อ่าน
15 ก.ย. 2559 รายงานชุมชนต้นแบบตำบลกุดยาลวน  นางสมจิตย์ กิ่งแดง อ่าน
15 ก.ย. 2559 ชุมชนต้นแบบ ตำบลตากแดด  นางสาวสุธรรมมา จันทร์สอน อ่าน
15 ก.ย. 2559 แบบรายงานชุมชนต้นแบบ ตำบลคำเจริญ  นางสาววิภารัตน์ วงศ์คำเหลา อ่าน
15 ก.ย. 2559 รายงานชุมชนต้นแบบตำบลเซเป็ด  นางสาวจิริยาทัย ดาผาวัลย์ อ่าน
15 ก.ย. 2559 รายงานชุมชนต้นแบบ สะพือ  นางสาววรรณา นางาม อ่าน
15 ก.ย. 2559 รายงานสรุปดิจิทัล ต.ท่าหลวง  นายจีรสิทธิ์ แสงทอง อ่าน
14 ก.ย. 2559 รายงายชุมชนต้นแบบ ตำบลไหล่ทุ่ง  นายปองคุณ สุดใจ อ่าน
14 ก.ย. 2559 แบบรายงานชุมชนต้นแบบ ตำบลเกษม  นางสุจิตรา ยุทธกิจ อ่าน
14 ก.ย. 2559 แบบรายงานชุมชนต้นแบบ ตำบลท่าหลวง  นายจีรสิทธิ์ แสงทอง อ่าน
14 ก.ย. 2559 แบบรายงานชุมชนต้นแบบ ตำบลตระการ  นางภัทราวดี พงษ์พิลา อ่าน
14 ก.ย. 2559 แบบรายงานชุมชนต้นแบบ ตำบลตระการ  นางภัทราวดี พงษ์พิลา อ่าน
13 ก.ย. 2559 ส่งโครงการและตารางโครงการสัมมนาวิชาการ ฯสวนสัตว์อุบล  นางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล อ่าน
13 ก.ย. 2559 ส่งตารางโครงการสัมมนาวิชาการ  นางสมจิตย์ กิ่งแดง อ่าน
13 ก.ย. 2559 แบบรายงานชุมชนต้นแบบ ตำบลหนองเต่า ส่ง นางสาวสกุลตรา สีลาแสง  นายพลพิทักษ์ ธิมาชัย อ่าน
13 ก.ย. 2559 แบบรายงานชุมชนต้นแบบ ตำบลเป้า  นายสันฐาน สาระรักษ์ อ่าน
12 ก.ย. 2559 ตัวอย่างการรายงานชุมชนต้นแบบ อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน ตำบลกระเดียน  นางสาวสกุลตรา สีลาแสง อ่าน
05 ก.ย. 2559 บันทึกข้อความสรุปงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน  นายพลพิทักษ์ ธิมาชัย อ่าน
05 ก.ย. 2559 คำนำ สารบัญ สรุป ดิจิทัลชุมชน  นายพลพิทักษ์ ธิมาชัย อ่าน
03 ก.ย. 2559 ปก สรุป ดิจิทัลชุมชน ตำบล  นายพลพิทักษ์ ธิมาชัย อ่าน
01 ก.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล  นางสาวสุพัตรา นามบุตร อ่าน
30 ส.ค. 2559 ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการประเมินระหว่างภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐ  นางสาววราภรณ์ แก้วใส อ่าน
30 ส.ค. 2559 เค้าโครงสรุปผลการปฏิบัติงาน กศน ตำบล  นายสุรกิจ กมุทชาติ อ่าน
26 ส.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน 3  นางสาวสกุลตรา สีลาแสง อ่าน
26 ส.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน 2  นางสาวสกุลตรา สีลาแสง อ่าน
26 ส.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน  นางสาวสกุลตรา สีลาแสง อ่าน
26 ส.ค. 2559 รายงานอบรมดิจิทัล  นายจีรสิทธิ์ แสงทอง อ่าน
22 ส.ค. 2559 แบบรายงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (ประชาชน)  นางสาววิภารัตน์ วงศ์คำเหลา อ่าน
16 ส.ค. 2559 แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายดิจิทัล  นางสาววิภารัตน์ วงศ์คำเหลา อ่าน
16 ส.ค. 2559 ใบสำคัญรับเงิน  นางสาวจิริยาทัย ดาผาวัลย์ อ่าน
15 ส.ค. 2559 รายงานการขยายผลดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  นางภัทราวดี พงษ์พิลา อ่าน
15 ส.ค. 2559 รายงานการขยายผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  นางสาวจิริยาทัย ดาผาวัลย์ อ่าน
15 ส.ค. 2559 เอกสารเบิกเงิน ศส.ปชต.  นางสาวสุธรรมมา จันทร์สอน อ่าน
10 ส.ค. 2559 ส่งข้อสอบ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ประถม  นางสาวจิริยาทัย ดาผาวัลย์ อ่าน
08 ส.ค. 2559 ศส.ปชต. (เพิ่มเติม)  นางสาววราภรณ์ แก้วใส อ่าน
08 ส.ค. 2559 รายละเอียดการเบิกจ่ายตามระเบียบค่าใช้จ่าย เบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ของคณะกรรมการ ศส.ปชต.  นางสาววราภรณ์ แก้วใส อ่าน
08 ส.ค. 2559 ส่งบัตรข้อสอบวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  นางสาวประภาภรณ์ เชื้อเวียง อ่าน
01 ส.ค. 2559 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตบตำบล  นางสาววราภรณ์ แก้วใส อ่าน
01 ส.ค. 2559 ส่งข้อมูลการทำวิจัย ( กศน.ตำบลโนนกุง)  นางสาวประภาภรณ์ เชื้อเวียง อ่าน
01 ส.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ศส.ปชต.  นางสาวจิริยาทัย ดาผาวัลย์ อ่าน
29 ก.ค. 2559 รายงานการดำเนินงานศส.ปชต.  นางสาวปาริชาต มาสู่ อ่าน
29 ก.ค. 2559 ศส.ปชต.โนนกุง  นางสาวประภาภรณ์ เชื้อเวียง อ่าน